ဧရာဝတီမြစ်ရေသည် မန္တလေးမြိုတွင် ၂၅၄ စင်တီ္မီတာအောက် ပေဝက် ဆက်လက်ကျဆင်းမည် ဟုသိရသည်။

ဧရာဝတီမြစ်ရေသည် မန္တလေးမြိုတွင် ၂၅၄ စင်တီ္မီတာအောက် ပေဝက် ဆက်လက်ကျဆင်းမည် ဟုသိရသည်။

#PAN