လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ

အမိန့်အမှတ် ၂၄ / ၂၀၂၄
၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၅ ရက်
( ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်)
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း