ဘဏ်ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း Banking Agent လုပ်ကိုင်ခွင့်အား လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ဗဟိုဘဏ်ထုတ်ပြန်”


ဖေဖော်ဝါရီ ၉

ဘဏ်ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း Banking Agent လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို လျှောက်ထားနိုင်ပြီလို ဗဟိုဘဏ်က ထုတ်ပြန် လိုက်ပါတယ်။ ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှု လက်လှမ်းမမီတဲ့ပြည်သူများ ဝန်ဆောင်မှုအပြည့်အဝရရှိစေရန် Banking Agent များ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီး အချက်အလက်ပြည့်စုံပါက သုံးလအတွင်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ချပေးမယ်လိုလည်း ဆိုပါတယ်။

ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်လုံခြုံမှုနှင့် ခိုင်မာမှုကိုမထိခိုက်စေဘဲ သက်ဆိုင်ရာဘဏ်က မိမိကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် မူဘောင်တစ်ခု သတ်မှတ်ပေးခြင်းဖြင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုကို လက်လှမ်းမမှီတဲ့ ပြည်သူများငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရရှိစေရန်နှင့် ငွေရေးကြေး ရေးစနစ်မှာ အလုံးစုံပါဝင်လာရေးကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ရန်အလိုငှာ ကိုယ်စားလှယ်ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်လိုက်တာလိုလည်း ဆိုပါတယ်။

ဘဏ်ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် Banking Agent များသည် ဗဟိုဘဏ်၏ ညွှန်ကြားချက်တွင် ဖော်ပြထားတဲ့ သတ်မှတ်ချက်များအရ ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးရန် ဗဟိုဘဏ်က ခွင့်ပြုထားသော ဘဏ်နှင့် ကိုယ်စားလှယ်သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိသော အဖွဲအစည်းတစ်ရပ်အဖြစ် ဆောင်ရွက် နိုင်ပြီး ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ဆောင်ရွက်သော ဘဏ်လုပ်ငန်းသည် ဗဟိုဘဏ်က အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နေတဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ခြင်းအတွက် အဖွဲအစည်းတစ်ခုလျှင် ဝန်ဆောင်မှုစရိတ် ကျပ် ၂၀၀,၀၀၀ အား မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သို ပေးသွင်းရမယ်လို ထုတ်ပြန်ချက်ထဲ ဖော်ပြထားပါတယ်။

အဆိုပါ Banking Agent လုပ်ငန်း လျှောက်ထားရာတွင် အဆိုပြု ကိုယ်စားလှယ်အမည်၊ အဆိုပြု ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ တည် နေရာ၊ လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များ၊ အဆိုပြု ကိုယ်စားလှယ်က လျှောက်လွှာမတင်မီ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများ၊ အထက်ပါညွှန်ကြားချက်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အခြားတည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ချုပ်ဆိုမည့်ဘဏ်နှင့် ကိုယ်စားလှယ်တိုအကြား သဘောတူစာချုပ်(မူကြမ်း) တိုကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး ပြည့်စုံသည့်လျှောက် လွှာကို လက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ သုံးလအတွင်း ခွင့်ပြုမယ်လိုလည်း ဆိုပါတယ်။