အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအမိန့်၊အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၅၁/၂၀၂၃)ကို (၂၁.၇.၂၀၂၃)ရက်နေ့ ယမန်နေ့ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်