ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကို နိုင်ငံရေးပါတီကို နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုကြောင်း ထုတ်ပြန်

ဇွန် ၂၃

   ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည် ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကို နိုင်ငံရေးပါတီကို နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ကြေညာချက်အမှတ်(၃၄/၂၀၂၃)၊ ၁၃၈၅ ခုနှစ် ၊  ပထမဝါဆိုလဆန်း ၆ ရက်၊(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၃ ရက်)ယနေ့ ရက်စွဲဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည်။

#PAN