ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်းက ပါတီ ၁၃ ပါတီကို ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ပါတီ ၂၅ ပါတီကို မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုပြီး

ဇွန် ၁၆

        ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်း၏ ယမန်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပုဒ်မ ၂၅အရ မှတ်ပုံ တင်လျောက်ထားပါတီ ၅၀ ပါတီရှိပြီး နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပုဒ်မ ၃ အရ ပါတီတည်ထောင်သည့် ပါတီ ၁၃ ပါတီရှိပါသည်။ စုစုပေါင်းပါတီ ၆၃ ပါတီ ရှိကြောင်း သိရှိရပါ သည်။

       ပုဒ်မ ၂၅ အရ လျောက်ထားပါတီ ၅၀ ပါတီအနက်  ယမန်နေ့အထိ မှတ်ပုံတင်ချထားပေးပြီးပါတီ ၂၅ ပါတီရှိပြီး စီစစ်ဆဲ ၂၅ ပါတီကျန်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပုဒ်မ ၃အရ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုပါတီ ၁၃ ပါတီ ရှိပြီး ယမန်နေ့အထိ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုပါတီ ၇ ပါတီ ထိရှိပြီဖြစ်ပြီး စီစစ်ဆဲပါတီ ၆ ပါတီကျန်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

     အဆိုပါနိုင်ငံရေးပါတီစုစုပေါင်း ၆၃ ပါတီတွင်
ပြည်နယ်/တိုင်းတစ်ခုတွင်းစည်းရုံးမည့်ပါတီ ၅၁ ပါတီရှိပြီး ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံးစည်းရုံးမည်ပါတီ ၁၂ ပါတီရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။

#PAN